31 October 2019

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 313/12, obręb 3, o powierzchni 0,4132 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00287522/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2712, funkcja w planie 001-P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.

siedziba: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

(KRS: 0000328827, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

kapitał zakładowy: 443 181 000 zł)

ogłasza przetarg

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej należącej do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 313/12, obręb 3, o powierzchni 0,4132 ha, położonej przy ul. Azymutalnej w Gdańsku, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą KW GD1G/00287522/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2712, funkcja w planie 001-P/U41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.  

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu zgodnie z przepisami 70¹ – 70⁵ kodeksu cywilnego.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie w siedzibie Spółki „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” lub przesłanie na adres office@investgda.pl prośby oudostępnienie elektronicznej wersji Specyfikacji oraz wpłacenie w terminie do 13 listopada 2019 wadium w wysokości określonej w Specyfikacji.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11. Ostateczny termin składania ofert mija 14 listopada 2019 o godz. 10.00.
 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14 listopada 2019 o godz. 10.15 w siedzibie Spółki
  w Gdańsku,
  przy ul. Żaglowej 11.
 6. Spółka może unieważnić przetarg w przypadku, gdy:
 7. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
  w interesie Spółki, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 8. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany ogłoszenia o przetargu oraz odwołania lub zmiany warunków przetargu. Odwołanie lub zmiana ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu mogą nastąpić bez podania przyczyn w każdym czasie do upływu terminu końcowego na składanie ofert.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Spółki.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w przypadku ich równorzędności, po przeprowadzeniu dodatkowych negocjacji z

Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się pod numerem telefonu 58 722 03 03, fax nr  58 746 33 99.

Pytania i odpowiedzi

SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

Informujemy, że w oparciu o postanowienia Rozdziału XI ustęp 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako część działki 313/12, obr. 003, zwanej dalej SIWP, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. postanawia sprostować oczywistą omyłkę w treści ustępu 2 w Rozdziale I SIWP poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. oferuje sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w postaci części działki o numerze ewidencyjnym 313/12, obręb 003, oznaczonej w projekcie podziału literą A, o powierzchni 0,4132 ha, położonej w Gdańsku przy ul. Azymutalnej, woj. pomorskie, objętej księgą wieczystą GD1G/00287522/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2712, funkcja w planie 001-P/U-41 teren zabudowy produkcyjno-usługowej.”

 

Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 05.11.19

Pytanie 1:

Według Państwa najlepszej wiedzy z której strony byłby możliwy wjazd na działkę?

Odpowiedź:

Od strony północnej (tzw. ul. Nowa Azymutalna).

 

Pytanie 2:

Czy i kiedy będziecie Państwo wystawiali na sprzedaż pozostałą/większą część obecnej działki?

Odpowiedź:

Planujemy ogłosić przetarg na początku przyszłego roku.

Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 06.11.19

Pytanie 3:

W jaki sposób obsłużone jest ryzyko ewentualnego ponadnormatywnego zamieszczenia gruntu? Krótki termin od ogłoszenia przetargu do złożenia oferty w praktyce uniemożliwia przeprowadzenie przez zainteresowany podmiot badań gruntu pod tym kątem. Czy zatem Sprzedający poczyni stosowne zapewnienia o braku zanieczyszczeń gruntu w umowie sprzedaży nieruchomości, bądź czy Sprzedający dysponuje badaniami gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na gruncie stanowiącym przedmiot przetargu nie występują zanieczyszczenia oraz nie były składowane substancje toksyczne ani niebezpieczne. Niemniej jednaj nie posiadamy badań gruntu w tym zakresie, wobec czego ryzyko związane z wystąpieniem na gruncie ewentualnych zanieczyszczeń będzie leżeć po stronie nabywcy nieruchomości. Nabywcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia przeciwko sprzedawcy z tytułu oceny powyższych okoliczności.

W odpowiedzi na zapytanie uczestnika przetargu, celem dodatkowego ułatwienia oferentom przeprowadzenia wspomnianych badań gruntu, przedłużamy termin składania ofert do dnia 28 listopada do godz. 10:00, termin otwarcia ofert do dnia 28 listopada do godz. 10:15 i termin wniesienia wadium do dnia 27 listopada 2019 r. Wobec powyższego zmianie ulegają postanowienia Rozdziału III ust. 2 i Rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 313/12A, obręb 003, położonej w Gdańsku przy ul. Azymutalnej, jak również Rozdziału I ust. 10 Instrukcji dla Oferenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Specyfikacji, w tym zakresie. Zmieniona treść Specyfikacji zostanie przesłana do wszystkich uczestników, którzy pobrali Specyfikację.

Odpowiedź na pytania do przetargu z dnia 06.11.19

Pytanie 4:

Czy wykonawca badań na nasze zlecenie musi z Państwem uzgadniać termin wejścia na teren?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien zwrócić się do nas np. mailowo o zgodę na przeprowadzenie badań i poinformować o planowanym terminie badań.

Pytanie 5:

Do SIWP dołączone zostały Istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości. Prosimy o udostępnienie kompletnego wzoru umowy sprzedaży i przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Odpowiedź:

Projekt umowy sprzedaży (przedwstępnej, warunkowej i przenoszącej własność), sporządza każdorazowo notariusz wskazany przez Kupującego. Sprzedający nie posiada wzoru takich umów, stąd do Specyfikacji Istotnych warunków przetargu dołącza się Istotne postanowienia umowy sprzedaży.

Jeśli uczestnicy przetargu mają jakiekolwiek wątpliwości co do treści przyszłej umowy, mają możliwość zadawania pytań w konkretnych kwestiach zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Jednocześnie Sprzedający doprecyzowuje, iż w umowie sprzedaży zostanie wprowadzony zapis o uznaniu przez strony wpłaconej przez kupującego części ceny w postaci wadium za zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 6:

Z treści Istotnych postanowień umowy sprzedaży nieruchomości wynika, iż w ramach przedwstępnej umowy Sprzedaży nieruchomości kupujący „co do zapłaty ceny sprzedaży poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego (art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.)”. Prosimy o wyjaśnienie, czy i w jaki sposób w umowie przedwstępnej sprzedający przewiduje zabezpieczenie roszczenia kupującego o przeniesienie własności nieruchomości.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie roszczenia Kupującego o przeniesienie własności nieruchomości zostanie wpisane do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, co czyni notariusz po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży poprzez złożenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wpis w księdze wieczystej, obejmującego żądanie wpisu w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży.

 

 Pytanie 7:

Z treści Istotnych postanowień umowy sprzedaży nieruchomości wynika, iż w ramach  umowy Sprzedaży nieruchomości kupujący poddaje reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z aktu notarialnego stosownie do normy  art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w ramach obowiązku przeniesienia z powrotem na Sprzedawcę własność przedmiotu umowy w przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa odkupu przedmiotowej nieruchomości. Prosimy o udostępnienie dokładnej treści wpisu jaki zostanie uwidoczniony w księdze wieczystej nieruchomości. Powyższe ma istotne znaczenie dla banku finansującego inwestycję, która ma zostać zrealizowana na przedmiotowej nieruchomości i może stać się przyczyną odmowy udzielenia kredytu.

Odpowiedź:

Zapis umowny o obowiązku wydania nieruchomości Sprzedawcy, w przypadku skorzystania przez niego z prawa odkupu, może, w zależności od sformułowań użytych przez konkretnego notariusza, brzmieć przykładowo:

 

„Co do wykonania obowiązku wydania nieruchomości sprzedawcy, kupujący zobowiązuje się poddać reprezentowaną przez siebie Spółkę egzekucji wprost z aktu notarialnego obejmującego umowę przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości, stosownie do normy art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego – pod warunkiem wykonania przez sprzedawcę prawa odkupu.”

 

Treść powyższa jest wpisywana do aktu notarialnego, nie do księgi wieczystej, dlatego też Kupujący poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego.

 

Do księgi wieczystej wpisywane jest natomiast, po zawarciu ostatecznej umowy przeniesienia własności nieruchomości, prawo odkupu, który to zapis, w zależności od sformułowań użytych przez notariusza, a także przez sąd wieczystoksięgowy, może brzmieć przykładowo:

 

„Prawo odkupu na okres 5 (pięć) lat liczony od dnia … [data zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości], na wypadek, gdyby w tym terminie właściciel, bądź jego następca prawny, w tym nabywca nieruchomości, bez względu na tytuł prawny przeniesienia prawa własności nieruchomości, na przedmiotowej działce … [numer nabywanej działki] nie zakończył inwestycji polegającej na (…), a jako zakończenie inwestycji strony rozumieć będą uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej inwestycji.”

 

Pytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i na jakich zasadach nastąpi rozliczenie nakładów poniesionych na nieruchomości przez kupującego, w przypadku skorzystania przez Sprzedawcę z prawa jej odkupu?

Odpowiedź:

Proponujemy, aby rozliczenie nakładów, w przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa odkupu, nastąpiło zgodnie z art. 594 Kodeksu cywilnego, według wyceny sporządzonej na dzień złożenia oświadczenia o wykonaniu odkupu przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę, powołanego przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., a wybranego przez kupującego spośród trzech biegłych rzeczoznawców zaproponowanych mu pisemnie przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

 

Pytanie 9:

Prosimy o informację, w jakim terminie sprzedający dokona podziału działek i złoży wniosek o wydzielenie odrębnej księgi wieczystej dla części działki stanowiącej przedmiot przetargu?

Odpowiedź:

Geodezyjny podział działek zostanie zlecony geodecie do przeprowadzenia po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Procedura podziału trwa około 3 miesięcy. Wydzielenie działki stanowiącej przedmiot sprzedaży do odrębnej księgi wieczystej nastąpi przy ostatecznej umowie przeniesienia własności nieruchomości poprzez złożenie przez notariusza, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wpis w księdze wieczystej, obejmującego żądanie odłączenia z księgi wieczystej zbywanej nieruchomości i założenie dla nie nowej księgi wieczystej.

 

Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 07.11.19

Pytanie 10:

Czy lista wspólników ma być z bieżącą datą, czy ma być to kopia ostatniej aktualnej listy złożonej do KRS?

Jeżeli ma być to lista z bieżącą datą to czy wystarczy, że będzie podpisana zgodnie z reprezentacją spółki czy musi być podpisana przez cały Zarząd?

Odpowiedź:

Lista wspólników powinna być z bieżącą datą. Wystarczy, że będzie podpisana zgodnie z reprezentacją.

Latest news